Skip to main content

Webcast: Śniadanie Biznesowe z taksonomią ESEF

Zarejestruj się
Your browser doesn't support HTML5 canvas

Key Takeaways

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym w jednolitym formacie raportowania ESEF za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się po 1 stycznia 2020, konieczne będzie prezentowanie tylko podstawowych informacji (sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływów pieniężnych, zawartych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF).

Począwszy od 1 stycznia 2022 r., raportowanie w jednolitym formacie ESEF będzie obejmowało również noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego lecz znakowanie informacji dodatkowej wykonywane będzie w formacie blokowym.

Agenda spotkania:

  1. Przedstawienie zmian i nowych wymogów.
  2. Co raportowanie XBRL będzie oznaczało dla procesu raportowania z technologicznego punktu widzenia, jaki będzie wpływ na tworzenie sprawozdań finansowych.
  3. Jakie są najbardziej aktualne wytyczne KNF?
  4. Raportowanie na rynku NewConnect GPW.
  5. Jakie są korzyści i szanse wynikające z nowych wymogów raportowania.
  6. Jak przygotować się do wdrożenia raportowania XBRL?
  7. Taksonomia ESEF - mapowanie sprawozdania finansowego.
  8. Przedstawienie doświadczeń z innych praktyk.
  9. Demonstracja narzędzia ESEF Workiva W-desk.
  10. Sesja Q&A

Online registration is currently unavailable.

Please email events@workiva to register for this event.

Our forms are currently down.

Please contact us at info@workiva.com

Our forms are currently down.

Please contact us at info@workiva.com

Thank you

A Workiva team member will follow up with you shortly.

Thank you for registering

You'll receive a confirmation email shortly.

Thank you

You are now subscribed to receive blog updates.

Thank you

Your preferences have been updated.

Back to Top